Từ điển Việt Anh online

bánh rán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh rán]
danh từ
 glutinous rice doughnut, kind of fried cake