Từ điển Việt Anh online

bánh rán tiếng Anh là gì?

bánh rán nghĩa tiếng Anh


[bánh rán]
danh từ
 glutinous rice doughnut, kind of fried cake

danh từ


US UK