Từ điển Việt Anh online

bánh răng tiếng Anh là gì?

bánh răng nghĩa tiếng Anh


[bánh răng]
 toothed wheel; cogwheel; gear

toothed wheel


US UK