Từ điển Việt Anh online

bánh răng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh răng]
 toothed wheel; cogwheel; gear