Từ điển Việt Anh online

bánh tây tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh tây]
 như bánh mì