Từ điển Việt Anh online

bánh tai voi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh tai voi]
danh từ
 Elephant's ear-shaped flat cake