Từ điển Việt Anh online

bánh tai voi tiếng Anh là gì?

bánh tai voi nghĩa tiếng Anh


[bánh tai voi]
danh từ
 Elephant's ear-shaped flat cake

danh từ


US UK