Từ điển Việt Anh online

bánh thánh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh thánh]
 The Host; holy bread; consecrated bread