Từ điển Việt Anh online

bánh trái tiếng Anh là gì?

bánh trái nghĩa tiếng Anh


[bánh trái]
danh từ
 cakes (nói khái quát); cakes and fruits, sweet stuff, sweets; sweet-meats; candy

danh từ


US UK