Từ điển Việt Anh online

bánh tráng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh tráng]
danh từ
 girdle cake