Từ điển Việt Anh online

bánh tráng tiếng Anh là gì?

bánh tráng nghĩa tiếng Anh


[bánh tráng]
danh từ
 girdle cake

danh từ


US UK