Từ điển Việt Anh online

bánh trôi nước tiếng Anh là gì?

bánh trôi nước nghĩa tiếng Anh


[bánh trôi nước]
 như bánh trôi

như bánh trôi


US UK