Từ điển Việt Anh online

bánh trung thu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh trung thu]
 mid-autumn festival pie; moon cake