Từ điển Việt Anh online

bánh vít tiếng Anh là gì?

bánh vít nghĩa tiếng Anh


[bánh vít]
danh từ
 screw-sheel

danh từ


US UK