Từ điển Việt Anh online

báo ảnh tiếng Anh là gì?

báo ảnh nghĩa tiếng Anh


[báo ảnh]
 illustrated magazine; pictorial; pictorial magazine (như báo hình)

illustrated magazine


US UK