Từ điển Việt Anh online

báo ảnh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo ảnh]
 illustrated magazine; pictorial; pictorial magazine (như báo hình)