Từ điển Việt Anh online

báo cáo viên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo cáo viên]
 speaker; lecturer