Từ điển Việt Anh online

báo công tiếng Anh là gì?

báo công nghĩa tiếng Anh


[báo công]
động từ
 to report on one's achievements, report works, merit, accomplishments
 hội nghị báo công
 an achievement-reporting conference

động từ


US UK