Từ điển Việt Anh online

báo hại tiếng Anh là gì?

báo hại nghĩa tiếng Anh


[báo hại]
 to do somebody a disservice
 Hắn xía vào đâm ra báo hại tôi
 He did me a disservice by intervening

do somebody a disservice


US UK