Từ điển Việt Anh online

báo hỉ tiếng Anh là gì?

báo hỉ nghĩa tiếng Anh


[báo hỉ]
danh từ
 wedding announcement; formal engagement announcement
 thiệp báo hỉ
 wedding card

danh từ


US UK