Từ điển Việt Anh online

báo mộng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo mộng]
 omen in a dream, warn in a dream