Từ điển Việt Anh online

báo mộng tiếng Anh là gì?

báo mộng nghĩa tiếng Anh


[báo mộng]
 omen in a dream, warn in a dream

omen in a dream, warn in a dream


US UK