Từ điển Việt Anh online

báo oán tiếng Anh là gì?

báo oán nghĩa tiếng Anh


[báo oán]
 như trả thù

như trả thù


US UK