Từ điển Việt Anh online

báo oán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo oán]
 như trả thù