Từ điển Việt Anh online

báo phục tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo phục]
 như trả thù