Từ điển Việt Anh online

báo quán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo quán]
 (từ cũ, nghĩa cũ) newspaper office