Từ điển Việt Anh online

báo quán tiếng Anh là gì?

báo quán nghĩa tiếng Anh


[báo quán]
 (từ cũ, nghĩa cũ) newspaper office

(từ cũ, nghĩa cũ) newspaper office


US UK