Từ điển Việt Anh online

báo quốc tiếng Anh là gì?

báo quốc nghĩa tiếng Anh


[báo quốc]
 (từ cũ, nghĩa cũ) do one's duty towards one's country; pay one's duty towards the country

(từ cũ, nghĩa cũ) do one's duty towards one's country


US UK