Từ điển Việt Anh online

báo tường tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo tường]
 wall-newspaper