Từ điển Việt Anh online

báo tang tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo tang]
động từ
 to announce a death, to inform of death
 giấy báo tang
 death notice
danh từ
 information of death