Từ điển Việt Anh online

báo tiệp tiếng Anh là gì?

báo tiệp nghĩa tiếng Anh


[báo tiệp]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Announce a victory.

(từ cũ, nghĩa cũ) Announce a victory.


US UK