Từ điển Việt Anh online

báo tiệp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo tiệp]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Announce a victory.