Từ điển Việt Anh online

báo vụ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo vụ]
danh từ
 telegraphic duties, radio operator