Từ điển Việt Anh online

báo vụ viên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo vụ viên]
 telegraphist, radio operator