Từ điển Việt Anh online

báo vụ viên tiếng Anh là gì?

báo vụ viên nghĩa tiếng Anh


[báo vụ viên]
 telegraphist, radio operator

telegraphist, radio operator


US UK