Từ điển Việt Anh online

báo xuân tiếng Anh là gì?

báo xuân nghĩa tiếng Anh


[báo xuân]
 (thực vật học) Primula.

(thực vật học) Primula.


US UK