Từ điển Việt Anh online

báo yên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báo yên]
 to sound the all-clear (signal)