Từ điển Việt Anh online

bát ăn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát ăn]
danh từ
 rice bowl; provisions