Từ điển Việt Anh online

bát ăn tiếng Anh là gì?

bát ăn nghĩa tiếng Anh


[bát ăn]
danh từ
 rice bowl; provisions

danh từ


US UK