Từ điển Việt Anh online

bát đàn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát đàn]
danh từ
 platter (made of coarse porcelain)