Từ điển Việt Anh online

bát đàn tiếng Anh là gì?

bát đàn nghĩa tiếng Anh


[bát đàn]
danh từ
 platter (made of coarse porcelain)

danh từ


US UK