Từ điển Việt Anh online

bát bửu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát bửu]
 Eight weapons (for ornaments).