Từ điển Việt Anh online

bát chậu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát chậu]
danh từ
 big bowl, lidless and handleless tureen, basin