Từ điển Việt Anh online

bát chậu tiếng Anh là gì?

bát chậu nghĩa tiếng Anh


[bát chậu]
danh từ
 big bowl, lidless and handleless tureen, basin

danh từ


US UK