Từ điển Việt Anh online

bát diện tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát diện]
tính từ
 octahedron