Từ điển Việt Anh online

bát diện tiếng Anh là gì?

bát diện nghĩa tiếng Anh


[bát diện]
tính từ
 octahedron

tính từ


US UK