Từ điển Việt Anh online

bát giới tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát giới]
 Eight Precepts of Buddha