Từ điển Việt Anh online

bát giới tiếng Anh là gì?

bát giới nghĩa tiếng Anh


[bát giới]
 Eight Precepts of Buddha

Eight Precepts of Buddha


US UK