Từ điển Việt Anh online

bát hương tiếng Anh là gì?

bát hương nghĩa tiếng Anh


[bát hương]
 thurible; censer; incense-burner

thurible


US UK

['θjuəribl]
danh từ
 bình hương, lư hương