Từ điển Việt Anh online

bát hương tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát hương]
 thurible; censer; incense-burner