Từ điển Việt Anh online

bát họ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát họ]
danh từ
 a savings and loan plan