Từ điển Việt Anh online

bát họ tiếng Anh là gì?

bát họ nghĩa tiếng Anh


[bát họ]
danh từ
 a savings and loan plan

danh từ


US UK