Từ điển Việt Anh online

bát phẩm tiếng Anh là gì?

bát phẩm nghĩa tiếng Anh


[bát phẩm]
danh từ
 civilian-eight-mandarin grade, eighth grade (in official hierchy)

danh từ


US UK