Từ điển Việt Anh online

bát phố tiếng Anh là gì?

bát phố nghĩa tiếng Anh


[bát phố]
động từ
 to loiter in the streets, to loiter along the streets
 đi bát phố
 go window shopping; pound the asphalt

động từ


US UK