Từ điển Việt Anh online

bát quái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát quái]
danh từ
 eight-sign figure; the Eight Trigrams (càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài)
 bùa bát quái
 eight-sign charm
 trận đồ bát quái
 labyrinthine battle array laid on the eight-sign figure's pattern