Từ điển Việt Anh online

bát sành tiếng Anh là gì?

bát sành nghĩa tiếng Anh


[bát sành]
danh từ
 earthen bowl

danh từ


US UK