Từ điển Việt Anh online

bát sành tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát sành]
danh từ
 earthen bowl