Từ điển Việt Anh online

bát sách tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát sách]
danh từ
 name of a playing-card
 gàn bát sách
 half-witted, crazy