Từ điển Việt Anh online

bát sách tiếng Anh là gì?

bát sách nghĩa tiếng Anh


[bát sách]
danh từ
 name of a playing-card
 gàn bát sách
 half-witted, crazy

danh từ


US UK