Từ điển Việt Anh online

bát sắt tiếng Anh là gì?

bát sắt nghĩa tiếng Anh


[bát sắt]
danh từ
 iron bowl

danh từ


US UK