Từ điển Việt Anh online

bát sắt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát sắt]
danh từ
 iron bowl