Từ điển Việt Anh online

bát sứ tiếng Anh là gì?

bát sứ nghĩa tiếng Anh


[bát sứ]
danh từ
 porcelain bowl

danh từ


US UK