Từ điển Việt Anh online

bát sứ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát sứ]
danh từ
 porcelain bowl