Từ điển Việt Anh online

bát tiên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát tiên]
danh từ
 the eight fairies, the eight immortals of Taoism