Từ điển Việt Anh online

bát tiên tiếng Anh là gì?

bát tiên nghĩa tiếng Anh


[bát tiên]
danh từ
 the eight fairies, the eight immortals of Taoism

danh từ


US UK