Từ điển Việt Anh online

bát tiễu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát tiễu]
 put down, quell, repress