Từ điển Việt Anh online

bát tiễu tiếng Anh là gì?

bát tiễu nghĩa tiếng Anh


[bát tiễu]
 put down, quell, repress

put down, quell, repress


US UK