Từ điển Việt Anh online

bát trân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát trân]
 eight precious dishes