Từ điển Việt Anh online

bát trân tiếng Anh là gì?

bát trân nghĩa tiếng Anh


[bát trân]
 eight precious dishes

eight precious dishes


US UK