Từ điển Việt Anh online

bát trận tiếng Anh là gì?

bát trận nghĩa tiếng Anh


[bát trận]
 draw up in batle array

draw up in batle array


US UK