Từ điển Việt Anh online

bát trận tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát trận]
 draw up in batle array