Từ điển Việt Anh online

bát trận đồ tiếng Anh là gì?

bát trận đồ nghĩa tiếng Anh


[bát trận đồ]
danh từ
 the eight tactical dispositions

danh từ


US UK