Từ điển Việt Anh online

bát tuần tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bát tuần]
 eighty years (of age)
 Người ở tuổi bát tuần
 Octogenarian