Từ điển Việt Anh online

bát tuần tiếng Anh là gì?

bát tuần nghĩa tiếng Anh


[bát tuần]
 eighty years (of age)
 Người ở tuổi bát tuần
 Octogenarian

eighty years (of age)


US UK