Từ điển Việt Anh online

báu vật tiếng Anh là gì?

báu vật nghĩa tiếng Anh


[báu vật]
danh từ
 precious thing

danh từ


US UK