Từ điển Việt Anh online

báu vật tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báu vật]
danh từ
 precious thing