Từ điển Việt Anh online

bâng bâng tiếng Anh là gì?

bâng bâng nghĩa tiếng Anh


[bâng bâng]
 very light (nhẹ bâng bâng)

very light (nhẹ bâng bâng)


US UK