Từ điển Việt Anh online

bâng bâng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bâng bâng]
 very light (nhẹ bâng bâng)